Reglement lidmaatschap FNRS-Ruitersportcentrum Bergemo

Naast de FNRS-lesovereenkomst hanteert FNRS Ruitersportcentrum nog haar eigen reglement.

Privacy Policy FNRS Bergemo

FNRS Bergemo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FNRS Bergemo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 ·         Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

·         Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·         Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

·         Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

·         Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·         Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als FNRS Bergemo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. FNRS Bergemo verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten


Persoonsgegevens van klanten worden door FNRS Bergemo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratieve doeleinden;

-          Communicatie over de overeengekomen afspraken (lessen/etc.);

-          Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

-     Registratie binnen ons progamma 'Manegeplan;  ten behoeve van het plannen/volgen van lessen en/of stalling van uw paarden.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-          De overeengekomen overeenkomst door beide partijen ondertekend.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan FNRS Bergemo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-     Straatnaam, postcode en woonplaats;

-     Provincie;

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres;

-          Geslacht;

-          Geboortedatum;

-          Bankrekeningnummer en exacte tenaamstelling.

 

Uw persoonsgegevens worden door FNRS Bergemo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.